Saint Mansion
เซ้นต์แมนชั่น เลขที่99 หมู่9 | ต.รอบเวียง อ.เมือง | จ.เชียงราย 57000

status roomเลขห้อง ชั้น สถานะ หมายเหตุ
105 1 ไม่ว่าง
106 1 ว่าง
107 1 ไม่ว่าง
108 1 ว่าง
109 1 ไม่ว่าง
110 1 ว่าง

เลขห้อง ชั้น สถานะ หมายเหตุ
201 2 ไม่ว่าง
202 2 ไม่ว่าง
203 2 ไม่ว่าง
204 2 ไม่ว่าง
205 2 ไม่ว่าง
206 2 ไม่ว่าง
207 2 ไม่ว่าง
208 2 ว่าง
209 2 ไม่ว่าง
210 2 ไม่ว่าง

เลขห้อง ชั้น สถานะ หมายเหตุ
301 3 ไม่ว่าง
302 3 ไม่ว่าง
303 3 ไม่ว่าง
304 3 ไม่ว่าง
305 3 ว่าง
306 3 ไม่ว่าง
307 3 ไม่ว่าง
308 3 ไม่ว่าง
309 3 ไม่ว่าง
310 3 ไม่ว่าง